Certificació

Només s’expedirà certificat a les persones que participin en les Jornades el dia complet i que formalitzin la inscripció a l’Institut de Ciències de l’Educació.

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.  No es retornarà l’import de la matrícula excepte malaltia greu de l’alumne o casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal i com està previst en la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

No s’acceptaran pagaments en efectiu el dia de la jornada.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en le Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament.  Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professosr/a (XTEC) i es poden utilitzar com acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada convocatòria.

El professorat que vulgui acreditar la formació haurà de comunicar-lo amb antel·lació. Per obtenir l’acreditació de 15 hores (10 presencials i 5 de treball autònom) serà necessari entregar un document de reflexió sobre la pròpia pràctica educativa.

La data màxima d’entrega serà el dia 18/06/17. Una vegada validada la informació rebuda, es comunicarà a les persones interessades l’acreditació corresponent.

Edbuilding és una associació sense ànim de lucre inscrita en la Secció 1a del Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb nº d’inscripció 57713, i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb nº de registre 543.

www.edbuilding.org

Facebook Twitter

Avís legal i Política de Privacitat. Protecció de Dades Personals.
En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat d’ [ED]BUILDING CÀPSULES EDUCATIVES. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació i informar-lo de les nostres activitats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Si desitja donar-se de baixa de la llista de correu o exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, pot fer-ho enviant un correu electrònic a: info@edbuilding.org. Si vostè no desitja rebre més informació sobre les nostres activitats, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: info@edbuilding.org.